آزمایش برش برجای خاک

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 آزمايش برش مستقيم برجا يکي از آزمايشات مهم در مهندسي ژئوتکنيک (مکانيک خاک و پي) بمنظور تعيين پارامترهاي مقاومتي خاک در شرايط تحکيم يافته زهکشي شده می باشد. در اين آزمايش، ابتدا خاک تحت تنش قائم معيني تحکيم يافته و سپس ضمن ثابت نگاه داشتن تنش قائم، تنش برشي با سرعت تنظیم شده به نمونه خاک وارد مي شود تا نمونه گسيخته شود. حداکثر تنش برشي براي يک تنش قائم خاص، مختصات يک نقطه را بدست مي دهد. آزمايش معمولاً با دو یا سه تنش قائم مختلف بسته به شرایط سایت انجام و بدين ترتيب در دستگاه مختصات (تنش برشی – تنش قائم) سه نقطه بدست مي آيد که با ترسيم بهترين خط عبوري از اين نقاط، پارامترهاي مقاومتي خاک (C,Φ) تعیین مي گردند.

خاکهای با طبقه بندی درشت و اکثرا دارای سيمانتاسيون مي باشند. در آزمایش برش مستقيم آزمایشگاهي با ریمولد کردن نمونه ها، شرایط تراکم طبيعي زمين و خاک )سيمانتاسيون( دچار تغييرات عمده ای ميگردند. این تغييرات، اثر منفي بر نتایج آزمایشات برش مستقيم خاکهای دانه ای دارد که نتيجه آن استخراج پارامترهای زاویه اصطكاک داخلي و چسبندگي مصالح غير واقعي در این آزمایش مي باشد ، به منظور بر طرف کردنمشكل اصلي آزمایش برش مستقيم در مصالح دانه ای و انجام آزمایش بر روی نمونه های بكر و دارای سيمانتاسيون، دستگاه برش مستقيم برجا طراحي گردیده است که این دستگاه در اصل برای اندازه گيری مقاومت برشي نمونه های سنگي با شرایط طبيعي محل طبق استاندارد ASTM D 4552 طراحي گردیده است در همين راستا در استانداردBS5930  علاوه بر انجام این آزمایش بر روی مصالح سنگي بر انجام آزمایش بر روی مصالح خاکي نيز اشاره شده است.

همانطور که در تصاویر زیر دیده میشود تجهیزات مورد نیاز جهت انجام آزمایش عبارت است از:

  • جعبه آزمایش:

با توجه به ماهيت آزمایشات استفاده از یک جعبه فلزی با ابعاد 50*50*25 و بيشتر مورد لزوم مي باشد. در ضمن توصيه مي شود قطر صفحات جعبه کمتر از 25 ميليمتر نباشد.

  • تعداد جعبه آزمایش:

جهت انجام آزمایش برش مستقيم برجا و استخراج پارامتر ها حداقل سه مورد آزمایش برروی سه جعبه آزمایش صورت پذیرد.

  • تعداد جک ها :

برای انجام آزمایش برش مستفيم برجا به تعداد 2 پمپ جهت اعمال نيرو به جک ها و به 2 جک یكي 31 تن برای اعمال نيروی قائم و دیگری 51 تن برای اعمال نيرو افقي (برشي) مورد نياز مي باشد.

  • تعداد گیج ها :

برای انجام آزمایش برش مستقيم برجا نيازمند 4 گيج با کولس 5 سانتي متری و با دقت 01/0 خواهیم بود

نتایج بدست آمده از آزمایش شامل نمودار تنش برشي نسبت به تنش قائم در نقطه پيک، تنش برشي به تغيير مكان برشي و تغيير مكان قائم نسبت به تغيير مكان برشي مي باشد. زاویه اصطكاک داخلي و چسبندگي خاک در این آزمایش بدون اعمال ضریب اطمينان بر حسب کيلوگرم بر سانتي متر مربع ارائه مي گردد. که در ادامه چند نمونه از نمودارهای آن ارائه شده است

 

 

منابع

BS1377-9

ASTM D 4552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات تماس


تهران، شهرک چیتگر شمالی، خیابان ارغوان 2 ، کوچه کاهه، پلاک ۱۹

تلفن: 44792876-021


موبایل: 09120627669

Search